REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO frankiewiczenergy.pl

Niniejszy Regulamin został stworzony, aby określić ogólne warunki korzystania, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez FIRMA FRANKIEWICZ ENERGY SPÓŁKA Z OGARANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Przemysłowa 5, 67-124 Nowe Miasteczko, NIP: 9252129123 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwanego dalej „Sprzedawcą”), za pośrednictwem sklepu internetowego frankiewiczenergy.pl (zwanego dalej „Sklepem internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§1

 Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę.
 3. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Sklepie internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Sklepie internetowym;
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 5. Kodeks cywilny (k.c.) – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sprzedawcą (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego);
 7. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenie Konta Użytkownika;
 8. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym;
 9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego frankiewiczenergy.pl;
 11. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu, wymagana dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego;
 12. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem frankiewiczenergy.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 13. Sprzedawca – FIRMA FRANKIEWICZ ENERGY SPÓŁKA Z OGARANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Przemysłowa 5, 67-124 Nowe Miasteczko, NIP: 9252129123
 14. Towar – Usługa elektroniczna, wykonana na indywidualne zamówienie klienta, zgodnie z specyfikacją i umową Dostępna w sprzedaży w Sklepie.
 15. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (u.ś.d.e.) – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 17. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, zawarta na zasadach opisanych w Regulaminie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 18. Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu internetowego;
 19. Zamówienie – oświadczenie woli zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§2

 Postanowienia ogólne oraz zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
 • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
 1. Sklep jest oparty na systemie CMS WordPress + Woocommerce
 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Sklepu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania mechanizmu plików „cookies” dostępne są w zakładce „Cookies” na stronie internetowej frankiewiczenergy.pl
 1. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Użytkownika uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Użytkownik i obciążają go osobiście.
 1. Sprzedawca może porozumiewać się z Użytkownikiem, a Użytkownik ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (eksperci@frankiewiczenergy.pl) (od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 17.30) oraz pisemnie listem na adres Sprzedawcy.
 1. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Użytkownika.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 3. Użytkownicy Sklepu internetowego zobowiązani są w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 1. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników,
 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§3

Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 1. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie.
 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu pod zakładką „Moje Konto”.
 1. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Login oraz Hasło.
 1. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 1. Warunkiem rejestracji jest akceptacja warunków Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 1. Użytkownik, wypełniając formularz rejestracji, oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 1. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§4

Zamówienia

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 1. Użytkownik może składać zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 1. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany, a także specyfikację i wariant, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępnie na stronie. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na stronie internetowej Sklepu.
 1. Dostępność Towaru jest oznaczona przy każdym Towarze.
 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu wyboru polecenia „ZAMAWIAM I PŁACĘ” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych zapisanych na Koncie Użytkownika oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 1. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 1. przedmiotu Zamówienia,
 1. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów Dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 1. wybranej metody płatności,
 1. wybranego sposobu Dostawy
 2. Klient, po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa Zamówienie przez wysłanie formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.
 3. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 1. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “frankiewiczenergy.pl – Otrzymaliśmy Twoje zamówienie”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 1. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 8 i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 1. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta.

§5

 Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 • kartą płatniczą, przelewem bankowym, w formie rat lub subskrypcji poprzez zewnętrzny system płatności  PAYNOW.
 1. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 1. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca przekazuje sprawę do firmy windykacyjnej. 

§6

 Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem internetu i nie jest w żaden sposób ograniczona lokalizacją. 
 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 1. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji Zamówienia.
 1. Termin Dostawy i realizacji Zamówienia wskazany na stronie internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.
 2. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca.
 3. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

§7

 Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca nie odpowiada za materiały przesłane przez klienta.
 1. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

§8

 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres: eksperci@frankiewiczenergy.pl
 1. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym terminie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: eksperci@frankiewiczenergy.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§9

 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który zawarł umowę:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 1. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone:
 1. pisemnie na adres Sprzedawcy: FIRMA FRANKIEWICZ ENERGY SPÓŁKA Z OGARANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Przemysłowa 5, 67-124 Nowe Miasteczko, NIP: 9252129123
 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eksperci@frankiewiczenergy.pl;
 1. za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 1. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu pod adresem:

https://dawox.pl/wp-content/uploads/2022/06/odstapienie-od-umowy.pdf

 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 1. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi na Trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 1. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta.
 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru objętego umową z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 1. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 1. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 2. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 3. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na stronie internetowej Sklepu.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§10

 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną, usługi nieodpłatne:
 1. Prowadzenie Konta Użytkownika;
 1. Formularz kontaktowy (Rubryka „Kontakt”);
 2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 1. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 2. Rezygnacja z usług nieodpłatnych „Formularz kontaktowy”, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 1. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 1. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Użytkownika przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 1. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Sprzedawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń strony internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§11

 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania, okresie przechowywania danych oraz uprawnień związanych z ochroną danych osobowych określa szczegółowo Polityka Prywatności dostępna na stronie Sklepu pod adresem: frankiewiczenergy.pl w zakładce „Polityka Prywatności”.

§12

 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 1. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.
 1. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

§13

 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.
 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 1. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 1. Sprzedawca poinformuje Użytkowników na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §12 Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30-08-2023 r.

NOWOŚĆ! Fotowoltaika w modelu spółdzielni energetycznej

Prawie gotowe
90%

Zaznacz co Cię interesuje i odbierz swoją ofertę

Formularz Footer